Ι.Ο. 1 “Ευρωπαϊκή Στρατηγική Κατάρτισης και Μοντέλο Ικανότητας Εκπαιδευτή: Η πολιτική διάσταση του έργου των εκπαιδευτών νέων στη Γερμανία, την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Ρουμανία”.

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Κατάρτισης (ETS), το Κέντρο Πόρων Εκπαίδευσης & Συνεργασίας SALTO (SALTO T&C RC) ανέπτυξε το Μοντέλο Ικανότητας για Εκπαιδευτές που Εργάζονται σε Διεθνές Επίπεδο – www.salto-youth.net/trainercompetences. Μία από τις αρμοδιότητες του παραπάνω μοντέλου είναι η Πολιτική Διάσταση που σημαίνει την ένταξη της πολιτικής διάστασης στο έργο των εκπαιδευτών με βάση το μοντέλο ικανότητας της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Κατάρτισης (ETS) για τους εκπαιδευτές. Αυτή η ιδιαίτερη ικανότητα του μοντέλου περιλαμβάνει τις ακόλουθες ικανότητες:

 

1. Σύνδεση πολιτικών (νέων) και εκπαιδευτικών προγραμμάτων,

 

2. Ενσωμάτωση πολιτικών αξιών και πεποιθήσεων στο πλαίσιο της εργασίας των εκπαιδευτών,

 

3. Υποστήριξη των εκπαιδευομένων στην ανάπτυξη της πολιτικής σκέψης,

 

4. Εφαρμογή της δημοκρατίας και τις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 

Μέχρι σήμερα, δεν έχει γίνει έρευνα για το πώς και σε ποια έκταση η πολιτική διάσταση ενσωματώνεται στην πρακτική των εκπαιδευτών. Πρέπει να διερευνήσουμε αυτήν τη διάσταση στις χώρες εταίρους προκειμένου να δημιουργήσουμε μια βάση έρευνας για τις χώρες εταίρους. Αυτή η βασική γραμμή θα μας βοηθήσει να οικοδομήσουμε καλύτερο εκπαιδευτικό υλικό για την ανάπτυξη ικανοτήτων εκπαιδευτών νέων.

 

UPRAISE_IO1_Research-Study_GR

 

 

 

• Ι.Ο. 2 “Διαχείριση ενεργών πρωτοβουλιών ιθαγένειας με νέους εθελοντές συντονιστές και νέους εθελοντές”.

 

Το UPRAISE θα δημιουργήσει ένα Εγχειρίδιο ορθών πρακτικών και εργαλείων. Το εγχειρίδιο θα επικεντρωθεί στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού εθελοντών κατά την εφαρμογή των πρωτοβουλιών ευρωπαίων πολιτών.

 

Ι.Ο.2_Handbook_Managing_ACI

 

• Ι.Ο. 3 “UPRAISE Training toolkit” Πρακτικά εργαλεία για επαγγελματίες νέους που θα χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων.

 

 

Ο κύριος στόχος του “UPRAISE Training toolkit” είναι η ενίσχυση της συμμετοχής των νέων με τις μεθόδους του α. Lego Serious Play, β. Photovoice, γ. Θέατρο των Καταπιεσμένων, δ. Καχότ! Κουίζ.

 

UPRAISE_IO3_CANVA_GR

 

 

 

 

• I.O.4 “UPRAISE Toolkit για επιτυχείς διαδικτυακές καμπάνιες και αναφορές”

 

 

 

Οι νέοι βυθίζονται στον ψηφιακό κόσμο, ειδικά ως χρήστες και καταναλωτές περιεχομένου που δημιουργείται από άλλους. Όταν πρόκειται να επηρεάσουν το μεγαλύτερο κοινό στις αιτίες που πραγματικά τους ενδιαφέρουν, συχνά στερούνται των δεξιοτήτων να αξιοποιήσουν τα κοινωνικά μέσα για να μεταδώσουν τα μηνύματά τους σε ευρύτερο κοινό.
Ταυτόχρονα, οι εργαζόμενοι της νεολαίας πρέπει να κατανοήσουν καλύτερα το πώς λειτουργούν τα κοινωνικά δίκτυα όχι μόνο ως προς το περιεχόμενο, αλλά και για τις τεχνικές προδιαγραφές.
Όπως κάθε κοινότητα, οι διαδικτυακές κοινότητες έχουν το δικό τους «savoir vivre» και με αυτό το πνευματικό αποτέλεσμα σκοπεύουμε να υποστηρίξουμε τόσο τους νέους εργαζόμενους όσο και τους νέους για την προώθηση της κοινωνικής αλλαγής, αξιοποιώντας τα κοινωνικά δίκτυα και τα κοινωνικά μέσα.
Ο συγκεκριμένος στόχος αυτής της πνευματικής παραγωγής είναι να δώσει τη δυνατότητα στους εργαζομένους της νεολαίας να κατανοήσουν τα κοινωνικά μέσα και να τους παράσχουν εργαλεία και διαδικασίες για τη διεξαγωγή επιτυχημένων διαδικτυακών εκστρατειών μαζί με τη νεολαία σε θέματα που επηρεάζουν τη νεολαία και τις κοινωνίες στις οποίες ζουν.

UPRAISE_IO4_Toolkit